Search form

Mátio 25:46

46Mpok yɔ, bɔ́ bárɔŋ yɛ ndǔ nɛbhʉɛt ntɛmsi anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti, kɛ bǒ abhɛn bachi chak bɛsí bhi, mǎnchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index