Search form

Mátio 25:5

5Ɛ́fákari bɛ mbǎyngɔrɛ́ anɛ bɔ mankɛm mánòŋ abhɨkɨ twɔ́ áyák. Ɛ́kʉ́ bábhó mɛmɔk kɛnɔ́, kpát bákwɛ́n kɛnɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index