Search form

Mátio 25:6

6Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nɛ́ntɨ́bhɛti, mmǔ amɔt abho bɛbɨk andɛm nɔkɔ bɛ, ‘Ghók ká, mbǎyngɔrɛ́ wu atɛwú átwɔ̀! Twɔ́ ká sɛnsyɛpti yi!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index