Search form

Mátio 25:8

8Abhɛn ɛchɨŋti bati atay babho bɛrɛm ntá abhɛn kɛ́ŋwáŋ bɛ, ‘Kwak ka bhɛsɛ nɛ mbɔ bawɛt ɛrɔ́ŋɔ́. Ɛbhɛsɛ́ bɛrɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ̀ nɛmɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index