Search form

Mátio 25:9

9Kɛ abhɛn kɛ́ŋwáŋ bákɛ́mɛ bɛ, ‘Ngufú bawɛt amɛn sɛ́bhɔ́ŋɔ́ apu kway chɔŋ bhɛsɛ nɛ bhe. Dɔ́k ká ntá batǐ bawɛt mǎnku amɛka bawɛt.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index