Search form

Mátio 26

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ, 2“Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ́ ndǔ manywɔp apay ɛchɔŋ, Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛbho. Chɔŋ mánti Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntá bǒmpap abha, mánkɛ́m mɛ mango ndǔ ɛkotákátí.” 3Mpok yɔ, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk báchɛm amɛm sɛnta Mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Mǔngo wu aka nnyɛ́n bɛ Káyfas. 4Báchɛ́m arɛ́ baka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánkɛ́m Yesu bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mángwáy. 5Kɛ bághɔ́ bɛ́ ɛbhɨkɨ rɨ bɛ mánkɛ́m yi mpok ɛpa. Bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ́ mbák mánkɛ́m yi mpok ɛpa, bo bágʉɛ́p ɛsɔŋɔri amɛm ɛtɔk.

Ngɔrɛ́ amɔt atɛmti bawɛrɛ́riɛp anti Yesu amɛm ɛtɔk Bɛ́tani

(Mk 14.3-9; Jn 12.1-8)

6Mpok Yesu áchí ɛtɔk Bɛ́tani, abhak amɛm ɛkɛt Símun. Símun wu anáŋ ame nyaka ɛbhaŋákwa. 7Ɛnɛ́ Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ arɛ́, ngɔrɛ́ amɔt arɔk ntá yi nɛ bawɛrɛ́riɛp amɛn áré ya nkáp amɛm mɔɛ́nyɨŋɨ́fú. Bághókó nyaka mɔ́kpɛ́mɛ́ wu nɛ ɛnyǔ ntay ɛnɛn bábhɨ̀ŋɨ bɛ alabásta. Ngɔrɛ́ wu atwɔ́ nɛ bawɛrɛ́ mɔ, atɛmti anti Yesu. + 8Kɛ baghɔk Yesu bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, batɨ ábé bhɔ amɛm, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ndaká yí ngɔrɛ́ nɛ áré chɔŋti bawɛrɛ́riɛp amɛn ɛnyunɛ́? 9Bákway mbʉ bɛti mɔ ndǔ bɛyǎ nkáp, mánsɔt nkáp wu mánchyɛ ntá bachɛ́bhɛ́bho”. 10Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bárɛ̀m. Ɛ́kʉ́ arɛm bɛ, “Ndaká yí bǎsɔŋɔri ngɔrɛ́ nɛ? Akʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ntá ya. 11Bachɛ́bhɛ́bho báchí nɛ bhe mpoknkɛm, kɛ mpú bhak chɔŋ nɛ bhe mpoknkɛm. 12Atɛ́mtí mɛ́ bawɛrɛ́riɛp amɛn amʉɛt bɛ bákɛ́pɛrɛ fyɛ́ mɛ bawɛt amʉɛt kɛ mámbɛmɛ mɛ. 13Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ bo bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ fá amɨk, chɔŋ mángati ɛnyɨŋ ɛnɛ ngɔrɛ́ nɛ ákʉ́ nkwɔ, nɛ ɛyɔ ɛ́nkʉ bɛ́ bákɛ́ ghɔkɔntɨk yi.”

Júdas aka bɛti Yesu

(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)

14Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, ngɔk Yesu amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Júdas Iskariɔt afʉɛ́t arɔk ntá bǒbati bachiǎkap Mandɛm 15abhɛ́p bhɔ bɛ, “Chɔŋ mǎnchyɛ mɛ yi mbák nkwák be mǎnkɛ́m yi?” Bápay nkáp silbha bɛbhɔ́k ɛsǎ nsɛm byo bachyɛ yi. 16Bɛ́bhó mpok yɔ, Júdas abho bɛ́yáŋ mbi bɛkwak bɔ mánkɛ́m Yesu.

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mk 14.12-21; Lk 22.7-13, 21-23; Jn 13.21-30)

17Nywɔp Ɛpǎ Brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís yɔ, baghɔk Yesu bárɔ́k ntá yi bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛta, sɛ́ndɔ́k sɛ́ntóŋtí ɛbhak ɛnɛ ɔ́nyìɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ fá?” 18Yesu arɛm bɛ, “Dɔ́k ká afɔ ɛtɔk ɛgho, chɔŋ mǎngɔ́ mmǔ fú. Nɛghɔ́ bǎghɔ́ yí, ghatí ká yi bɛ Ntɔŋ arɛm bɛ mpok akway, nɛ yi abhɔŋ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ amɛm ɛkɛt ɛyɛ nɛ baghɔkɔ́ bhi”. 19Baghɔk Yesu bárɔ́k bakʉ ntoŋti mbɔ ɛnyǔ yi aghati bhɔ. 20Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, Yesu arɔk achɔkɔ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ nɛ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay. 21Ɛnɛ́ mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, Yesu arɛm bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ, chɔŋ mmu ywɛka amɔt anti mɛ”. 22Ɛ́tɔ́k baghɔk Yesu tontó, babho bɛbhɛp yi amɔt amɔt bɛ, “Acha, chi mɛ kɛ?” 23Yesu akɛmɛ bɛ, “Mmǔ ywɛka amɔt anɛ ásɛbhɛ awɔ ywi amɛm ɛkpʉrɛ́ nɛnyiɛ nɛ mɛ ǎti chɔŋ mɛ. 24Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, nchí rɔ́ŋɔ́rɔŋ mbɔ ɛnyǔ básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti ya, kɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá mmu anɛ áti mɛ ɛ́ncha! Mbɔ bábhɨ́kɨ́ bhe yi, mbʉ ɛ́rɨ́ ntá yi ɛcha!” 25Júdas mmu abhɔŋɔ bɛti Yesu arɛm bɛ, “Ɛta, chi mɛ kɛ?” Yesu akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ ɔ́rɛ́mɛ́.”

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ngwɛnti ɛni nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mk 14.22-26; Lk 22.14-20; 1 Kɔr 11.23-25)

26Ɛnɛ́ mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, Yesu asɔt ɛkpɔkɔ́ brɛt, achyɛ bakak ntá Mandɛm. Abho bɛ́bɔ́kɔ́ti anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi, andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɔt ka, nyiɛ́. Nɛ́ chi mmʉɛ́t ɛya.” 27Asɔt yɛ amokó mmɛm, áchyɛ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛchyɛ ntá yap, andɛm nɔkɔ bɛ, “Sɔt ka nyu, bě mankɛm. 28Nɛ́ chi manoŋ ma. Ǎkʉ nku anɛ Mandɛm ányú nɛ bǒbhi ántéé. Bákʉ manoŋ ma arɔŋ amɨk bɛ́ Mandɛm ámfóŋórí bɛbʉ́ bɛyǎ bho. 29Nchí ghati bhe bɛ mpú pɛrɛ nyu mmɛ́m amɛn, kpátɛ ɛwak ɛnɛ mɛ̌nyú mmɛ̌m bakɔ nɛ bhe ndǔ nɛbhʉɛt bɛchɔkɔ Ɛtaya”. 30Ndǔ ngwɛnti, Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákwáy nɛkwáy báchyɛ́ Mandɛm bakak. Báfú yɛ bákó amfay Njiɛ Mɛnɔk Ólif.

Yesu arɛm bɛ chɔŋ Píta andɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi

(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Jn 13.36-38)

31Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ Njiɛ Mɛnɔk Ólif, Yesu aghati bhɔ bɛ, “Nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛn ɛchɔŋ, chɔŋ bě mankɛm mǎmfɛrɛ ntí nɛ mɛ mbɔnyunɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Mandɛm ǎdɛp chɔŋ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n angʉɛp amɨk, nkwɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n ántaka ɛbhɨ. 32Kɛ Mandɛm ánáŋ ánkʉ́ mpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, chɔŋ njambɨ atú Gálili, mǎntɛmɛri mɛ arɛ́.’” 33Píta arɛm bɛ, “Yɛ̌ bǒ mankɛm mámbʉ́ɛ́ wɔ, mɛ, mpú bʉɛ́!” 34Yesu aghati Píta bɛ, “Nchí ghati wɔ bɛ, nkɔk apɛrɛ́ kok nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛn, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨkɨ rɨŋɨ mɛ.” 35Yɛ̌ nɔ́, Píta arɛm bɛ, “Yɛ̌ chí nɛwú, chɔŋ ngu nɛ wɔ. Mpú bʉɛ wɔ.” Baghɔk Yesu báchák mankɛm bárɛ́m chí ɛnyumɔt.

Yesu arɛ nɨkmʉɛt amɛm Gɛtsɛ́mani

(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)

36Yesu arɔk yɛ nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Gɛtsɛ́mani nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, aghati bhɔ bɛ, “Chɔkɔ́ ká fá, mɛ̌tɛn mmʉɛt ambɨ ndu mɛnɨkmʉɛt.” 37Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɔt Píta nɛ bɔ̌ Sɛbɛdi bati apay, arɔk nɛ bhɔ. Arɔp nsónso nɛ bɛyǎ basɛ́mɛ́ antɨ. 38Aghati bɔPíta bɛ, “Basɛ́mɛ́ ajwi mɛ antɨ mbɔ bɛ ǎway mɛ way. Chɔkɔ́ ká fá, mǎmbak pě nɛ mɛ.” 39Arɔ bhɔ atɛ́n mmʉɛt ambɨ mandú. Akwɛn nɛ bɛsí amɨk, abho mɛnɨkmʉɛt bɛ, “Ɛtaya! Kʉ nkɔ́p ɛsɔŋɔri ɛnɛ ámfʉɛ́t mɛ ansɛm ntí, mbák mbi achi bɛkʉ nɔ. Kɛ ɛ́kɛ́ bhák mbɔ ɛnyǔ mɛ̌yáŋ, ɛ́mbák chi mbɔ ɛnyǔ ɔ́yàŋ.” 40Afate yɛ, apɛtnsɛm ntá baghɔkɔ́ bhi abhɛn bati arat. Aghɔ bhɔ ndu bábhʉrɛ kɛnɔ́. Abhɛ́p Píta bɛ, “Bǎpú kwáy bɛ́chɔ́kɔ pě nɛ mɛ ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp nɛ́mɔ́t-ɛ? 41Bák ká pě, mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt, bɛ́ nɛmɔ nɛ́kɛ́ dɛp be amɨk. Bǎbhɔŋ ntɨ, kɛ mmʉɛt apu bhe.” 42Yesu apɛt arɔk are nɨkmʉɛt bɛ, “Ɛtaya! Mbák nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ apú kway bɛfʉɛt mɛ ansɛm ntí, nká bɛ́ ɛ́mfákárí mbɔ ɛnyu ɔ́yàŋ.” 43Yesu apɛtnsɛm ndɔŋ ɛnɛ ɛjwi ɛpay, aghɔ́ baghɔkɔ́ bhi ndǔ bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́. Bápú kwáy nyaka bɛ́chɔ́kɔ pě ndǔ kɛnɔ́ kɛ́jwí bɔ amɨ́k. 44Arɔ bhɔ arɔk ndɔŋ anɛ ajwi ɛ́rát are nɨkmʉɛt ɛnyumɔt mbɔ ndɔŋ ɛnɛ́ mbɨ ɛpay. 45Yesu apɛt yɛ nsɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bhɔ bati arat, aghɔ́ ndu bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́. Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎbhʉɛ́t bɛbhʉrɛ kɛnɔ́? Bǎbhʉɛ́t bɛ́ywěmʉrɛ? Mpok akway anɛ bátì Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntá bǒ bɛbʉ́. 46Faté ká sɛ́ndɔ́k, ghɔ́ ká, mmǔ anɛ áti mɛ ndǔ átwɔ̀.”

Bákɛ́m Yesu

(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Jn 18.3-12)

47Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛ́t bɛrɛm nɔ nɛ baghɔkɔ́ bhi, ngɔ̌k aywi amɔt ndǔ abhɛn bati byo nɛ apay anɛ aka nnyɛ́n bɛ Júdas, achwɔp nɛ bɛyǎ bho. Bǒ bhɔ bábhák nɛ bɔ akparɛnja nɛ nkɨ́k amɔ. Bǒbati bachiǎkap nɛ bǒbati ɛtɔk kɛ̌ bátó nyaka bhɔ. 48Júdas anáŋ ayámbɨ achyɛ́ nyaka bhɔ ɛrɨŋ ɛnɛ ɛ́kwák bɔ́ mándɨŋɨ Yesu. Akʉ nɔ́, ndǔ ághátí bhɔ́ bɛ, “Mmu anɛ mɛ̌bhɛnɛ chɔŋ, chí yi. Kɛ́m ká yi!” 49Júdas áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́, afʉɛ́t téé, abhɛnɛ Yesu arɛm bɛ, “Ntɔŋ!” Abhɛnɛ yi. 50Yesu arɛm bɛ, “Mmʉɛrɛ wa, dɔ́k ambɨ, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́twɔ́ bɛkʉ, kʉ yɔ́.” Tɛ́mté wu, bǒ abhɛn Júdas átwɔ́ nɛ bhɔ bárɔ́k téé bákɛ́m Yesu bábáyti. 51Bákɛ́m nɔ́kɔ́ Yesu, mmu amɔt anɛ áchí nɛ yi, agwɔp akparɛnja ywi akpɔ́t atú nsɛm Mǔngo bachiǎkap Mandɛm chwát agʉɛp amɨk. 52Yesu aghati mmu ywi wu bɛ, “Kɛmɛ́ akparɛnja ywɛ amɛm kɛ́nkwɔ́p. Mmu anɛ ánù nɛnu nɛ akparɛnja, ǎgu nɛwú akparɛnja. 53Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ́ mɛ̌kwáy mɛnɨkmʉɛt nta Ɛtaya antó mɛ tɛ́mté bɔángɛl mánja máncha nka byo nɛ ɛpay, mántwɔ́ mánu ntá ya? 54Kɛ mbák nkʉ nɔ, ná ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ́fú tɛtɛp?” 55Yesu abhɛ́p yɛ bɛyǎ bǒbhɔ bɛ, “Bǎtwɔ bɛkɛm mɛ nɛ bɔakparɛnja nɛ nkɨ́k mbɔ bɛ nchí ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ? Yɛ̌ntɨkɨ ɛwak, nchí chɔkɔ ɛkɛrákap Mandɛm, ntɔŋ nɔkɔ bho mɛnyɨŋ ɛ̌ti Mandɛm, bǎrɔ nyaka kɛkɛ́m mɛ? 56Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fàkari chi bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm básɨ́ŋɨ́ mɛ́mfú tɛtɛp.” Afɔ̌ kɛ̌ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́ yi bábʉɛ́.

Básɔ́t Yesu barɔk ndǔ ɛchɛmɛ bataŋá manyé

57Bo abhɛn bákɛ́mɛ́ Yesu, básɔ́t yi barɔk ndǔ ɛkɛt Káyfas, Mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk báchɛ́mɛ́ nyaka arɛ. 58Ndu bárɔ̀ŋ arɛ, Píta are koŋo bhɔ tɛ ansɛm, kpát aghaka ndǔ sɛnta Mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Achwe arɛ́, arɔk achɔkɔ nɛ bo abhɛn bábhàbhɛri sɛnta wu, anoŋ nɔkɔ bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀ chɔŋ ntá Yesu. 59Bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒ ɛchɛmɛ́ bataŋá manyé bachak mankɛm báré yaŋ bǒ abhɛn bákway bɛbhat Yesu barak amʉɛt ɛnyu ɛnɛ́ bɔ́ bábhɔŋ mbi bɛway yi. 60Kɛ bákɛ bhɔŋ yɛ̌ mbi. Bɛyǎ bho báfú báré sénse amʉɛt Yesu, kɛ yɛ̌ mmú kɛrɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kway bɛkʉ bɛ mángwáy yi. Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, bo bati apay báfú báté bɛsí bataŋá manyé, 61bárɛm bɛ, “Yí wu arɛm bɛ ǎkwáy mɛmokoti ɛkɛrákap Mandɛm ampɛt ante yɔ́ ndǔ manywɔp arat.” 62Mǔngo bachiǎkap afate arɛm ntá Yesu bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkɛmɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒbhɛn bárɛ̀m bɛ ɔkʉ?” 63Yɛ̌ nɔ́, Yesu achɔkɔ kpák, akɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ. Mǔngo bachiǎkap Mandɛm arɛm bɛ, “Ndǔ nnyɛ́n Mandɛm anɛ achi nɛpɛ́m mpoknkɛm, ghatí bhɛsɛ́ tɛtɛp mbák wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm.” 64Yesu akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ ɔ́rɛ́mɛ́. Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ́ mpok átwɔ̀ anɛ bǎghɔ chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, chɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ, ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm bɛtaŋ mɛnkɛm. Chɔŋ mǎngɔ ndǔ Mmu anɛ áfú amfay átwɔ̀ amɛm nɛbháŋ.” 65Mǔngo bachiǎkap Mandɛm ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, akɛ́m nkú yi adak ndu bɛtɔŋ bɛběntɨ bhi. Akók bɛ́, “Akʉ tɛ anáŋá! Ǎyɛnti mmʉɛt nɛ Mandɛm! Sɛ́pɛ́t sɛ́yàŋ batísiɛ́ mántwɔ́ mándɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ndaká yí? Bě mankɛm bǎghok ndǔ yí áyɛ̀nti mmʉɛt nɛ Mandɛm! 66Bǎrɛm bɛ yi?” Bákɛ́mɛ bɛ, “Abhɔŋ bɛ́gu!” 67Bábhó bɛ́pa yi batiɛ́ bɛsí, mándɛpti nɔkɔ. Báchák mánchyɛ nɔkɔ yi nsáp. 68Bákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, mándɛm nɔkɔ bɛ, “Ndɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, ghati bhɛsɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ wɔ ɔ́rɨ́ŋɨ́. Ghatí bhɛsɛ! Agha ádɛ́bhɛ́ nɔ́ wɔ?”

Píta arɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Yesu

(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-27)

69Mpok yɔ, Píta abhak nɛfí, amɛm sɛnta chɔ́kɔ́. Ngɔrɛ́ anɛ achi mmɔ̌-bɛtɨk Mǔngo bachiǎkap Mandɛm arɔk ntá yi arɛm bɛ, “Wɔ nkwɔ́ ɔchí nyaka nɛ Yesu mmu Gálili wu.” 70Kɛ Píta ataŋa bɛsí bǒ abhɛn bachi arɛ mankɛm bɛ, “Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́rɛ̀m nɔ.” 71Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, áfú arɔk anyǔbhá ɛnɛ́ sɛnta. Arɛ́, mmɔ̌-bɛtɨk Mǔngo bachiǎkap Mandɛm achák, ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi arɛm ntá bo abhɛn bachi arɛ́ téé bɛ, “Tánkwǎnɛ achí nyaka nkwɔ nɛ Yesu mmǔ Násárɛt wu.” Mmɔ̌ bɛtɨk anɛfú wu nkwɔ abhak chi ngɔrɛ́. 72Píta apɛt ataŋa, kpát, ayɨkɨ bɛ, “Mandɛm arɨŋɨ, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɔ́nkwǎ wu.” 73Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, bo abhɛn bachi arɛ téé bákókósi mmʉɛt nɛ Píta barɛm bɛ, “Nsé apu arɛ, wɔ nkwɔ́ ɔchí mmǔ amɔt ndǔ nkwɔ bho Yesu mmǔ atú Gálili wu. Ɛyɔŋɔ́nyu yɛ ɛ́ti wɔ.” 74Ndɔŋ anɛ, Píta arɛm bɛ, “Mandɛm ántɛ́msí mɛ mbák mɛ̌sè chi nsé! Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mmu wu!” Tɛ́mté wu, nnɛ́m nkɔk akók. 75Píta atɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ághátí nyaka yi bɛ, “Nkɔk apɛrɛ́ kók, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.” Afú nɛfí, adi kɛbhɔ, nɛ bɛyǎ basɛ́mɛ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index