Search form

Mátio 26:1

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index