Search form

Mátio 26:10

10Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bárɛ̀m. Ɛ́kʉ́ arɛm bɛ, “Ndaká yí bǎsɔŋɔri ngɔrɛ́ nɛ? Akʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ntá ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index