Search form

Mátio 26:13

13Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ bo bághàti Mbok Ndɨ́ndɨ́ fá amɨk, chɔŋ mángati ɛnyɨŋ ɛnɛ ngɔrɛ́ nɛ ákʉ́ nkwɔ, nɛ ɛyɔ ɛ́nkʉ bɛ́ bákɛ́ ghɔkɔntɨk yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index