Search form

Mátio 26:14

Júdas aka bɛti Yesu

(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)

14Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, ngɔk Yesu amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Júdas Iskariɔt afʉɛ́t arɔk ntá bǒbati bachiǎkap Mandɛm

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index