Search form

Mátio 26:15

15abhɛ́p bhɔ bɛ, “Chɔŋ mǎnchyɛ mɛ yi mbák nkwák be mǎnkɛ́m yi?” Bápay nkáp silbha bɛbhɔ́k ɛsǎ nsɛm byo bachyɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index