Search form

Mátio 26:16

16Bɛ́bhó mpok yɔ, Júdas abho bɛ́yáŋ mbi bɛkwak bɔ mánkɛ́m Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index