Search form

Mátio 26:17

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mk 14.12-21; Lk 22.7-13, 21-23; Jn 13.21-30)

17Nywɔp Ɛpǎ Brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís yɔ, baghɔk Yesu bárɔ́k ntá yi bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛta, sɛ́ndɔ́k sɛ́ntóŋtí ɛbhak ɛnɛ ɔ́nyìɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index