Search form

Mátio 26:18

18Yesu arɛm bɛ, “Dɔ́k ká afɔ ɛtɔk ɛgho, chɔŋ mǎngɔ́ mmǔ fú. Nɛghɔ́ bǎghɔ́ yí, ghatí ká yi bɛ Ntɔŋ arɛm bɛ mpok akway, nɛ yi abhɔŋ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ amɛm ɛkɛt ɛyɛ nɛ baghɔkɔ́ bhi”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index