Search form

Mátio 26:19

19Baghɔk Yesu bárɔ́k bakʉ ntoŋti mbɔ ɛnyǔ yi aghati bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index