Search form

Mátio 26:2

2“Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ́ ndǔ manywɔp apay ɛchɔŋ, Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛbho. Chɔŋ mánti Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntá bǒmpap abha, mánkɛ́m mɛ mango ndǔ ɛkotákátí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index