Search form

Mátio 26:20

20Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, Yesu arɔk achɔkɔ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ nɛ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index