Search form

Mátio 26:21

21Ɛnɛ́ mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, Yesu arɛm bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ, chɔŋ mmu ywɛka amɔt anti mɛ”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index