Search form

Mátio 26:22

22Ɛ́tɔ́k baghɔk Yesu tontó, babho bɛbhɛp yi amɔt amɔt bɛ, “Acha, chi mɛ kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index