Search form

Mátio 26:23

23Yesu akɛmɛ bɛ, “Mmǔ ywɛka amɔt anɛ ásɛbhɛ awɔ ywi amɛm ɛkpʉrɛ́ nɛnyiɛ nɛ mɛ ǎti chɔŋ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index