Search form

Mátio 26:24

24Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, nchí rɔ́ŋɔ́rɔŋ mbɔ ɛnyǔ básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti ya, kɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá mmu anɛ áti mɛ ɛ́ncha! Mbɔ bábhɨ́kɨ́ bhe yi, mbʉ ɛ́rɨ́ ntá yi ɛcha!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index