Search form

Mátio 26:25

25Júdas mmu abhɔŋɔ bɛti Yesu arɛm bɛ, “Ɛta, chi mɛ kɛ?” Yesu akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ ɔ́rɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index