Search form

Mátio 26:26

Yesu anyiɛ́ nɛnyíɛ́ ngwɛnti ɛni nɛ baghɔkɔ́ bhi

(Mk 14.22-26; Lk 22.14-20; 1 Kɔr 11.23-25)

26Ɛnɛ́ mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, Yesu asɔt ɛkpɔkɔ́ brɛt, achyɛ bakak ntá Mandɛm. Abho bɛ́bɔ́kɔ́ti anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi, andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɔt ka, nyiɛ́. Nɛ́ chi mmʉɛ́t ɛya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index