Search form

Mátio 26:28

28Nɛ́ chi manoŋ ma. Ǎkʉ nku anɛ Mandɛm ányú nɛ bǒbhi ántéé. Bákʉ manoŋ ma arɔŋ amɨk bɛ́ Mandɛm ámfóŋórí bɛbʉ́ bɛyǎ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index