Search form

Mátio 26:29

29Nchí ghati bhe bɛ mpú pɛrɛ nyu mmɛ́m amɛn, kpátɛ ɛwak ɛnɛ mɛ̌nyú mmɛ̌m bakɔ nɛ bhe ndǔ nɛbhʉɛt bɛchɔkɔ Ɛtaya”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index