Search form

Mátio 26:36

Yesu arɛ nɨkmʉɛt amɛm Gɛtsɛ́mani

(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)

36Yesu arɔk yɛ nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Gɛtsɛ́mani nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, aghati bhɔ bɛ, “Chɔkɔ́ ká fá, mɛ̌tɛn mmʉɛt ambɨ ndu mɛnɨkmʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index