Search form

Mátio 26:37

37Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɔt Píta nɛ bɔ̌ Sɛbɛdi bati apay, arɔk nɛ bhɔ. Arɔp nsónso nɛ bɛyǎ basɛ́mɛ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index