Search form

Mátio 26:40

40Afate yɛ, apɛtnsɛm ntá baghɔkɔ́ bhi abhɛn bati arat. Aghɔ bhɔ ndu bábhʉrɛ kɛnɔ́. Abhɛ́p Píta bɛ, “Bǎpú kwáy bɛ́chɔ́kɔ pě nɛ mɛ ndǔ nɛŋɔkɔ́ nywɔp nɛ́mɔ́t-ɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index