Search form

Mátio 26:42

42Yesu apɛt arɔk are nɨkmʉɛt bɛ, “Ɛtaya! Mbák nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ apú kway bɛfʉɛt mɛ ansɛm ntí, nká bɛ́ ɛ́mfákárí mbɔ ɛnyu ɔ́yàŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index