Search form

Mátio 26:43

43Yesu apɛtnsɛm ndɔŋ ɛnɛ ɛjwi ɛpay, aghɔ́ baghɔkɔ́ bhi ndǔ bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́. Bápú kwáy nyaka bɛ́chɔ́kɔ pě ndǔ kɛnɔ́ kɛ́jwí bɔ amɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index