Search form

Mátio 26:44

44Arɔ bhɔ arɔk ndɔŋ anɛ ajwi ɛ́rát are nɨkmʉɛt ɛnyumɔt mbɔ ndɔŋ ɛnɛ́ mbɨ ɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index