Search form

Mátio 26:45

45Yesu apɛt yɛ nsɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bhɔ bati arat, aghɔ́ ndu bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́. Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎbhʉɛ́t bɛbhʉrɛ kɛnɔ́? Bǎbhʉɛ́t bɛ́ywěmʉrɛ? Mpok akway anɛ bátì Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntá bǒ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index