Search form

Mátio 26:46

46Faté ká sɛ́ndɔ́k, ghɔ́ ká, mmǔ anɛ áti mɛ ndǔ átwɔ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index