Search form

Mátio 26:47

Bákɛ́m Yesu

(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Jn 18.3-12)

47Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛ́t bɛrɛm nɔ nɛ baghɔkɔ́ bhi, ngɔ̌k aywi amɔt ndǔ abhɛn bati byo nɛ apay anɛ aka nnyɛ́n bɛ Júdas, achwɔp nɛ bɛyǎ bho. Bǒ bhɔ bábhák nɛ bɔ akparɛnja nɛ nkɨ́k amɔ. Bǒbati bachiǎkap nɛ bǒbati ɛtɔk kɛ̌ bátó nyaka bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index