Search form

Mátio 26:48

48Júdas anáŋ ayámbɨ achyɛ́ nyaka bhɔ ɛrɨŋ ɛnɛ ɛ́kwák bɔ́ mándɨŋɨ Yesu. Akʉ nɔ́, ndǔ ághátí bhɔ́ bɛ, “Mmu anɛ mɛ̌bhɛnɛ chɔŋ, chí yi. Kɛ́m ká yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index