Search form

Mátio 26:49

49Júdas áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́, afʉɛ́t téé, abhɛnɛ Yesu arɛm bɛ, “Ntɔŋ!” Abhɛnɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index