Search form

Mátio 26:5

5Kɛ bághɔ́ bɛ́ ɛbhɨkɨ rɨ bɛ mánkɛ́m yi mpok ɛpa. Bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ́ mbák mánkɛ́m yi mpok ɛpa, bo bágʉɛ́p ɛsɔŋɔri amɛm ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index