Search form

Mátio 26:50

50Yesu arɛm bɛ, “Mmʉɛrɛ wa, dɔ́k ambɨ, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́twɔ́ bɛkʉ, kʉ yɔ́.” Tɛ́mté wu, bǒ abhɛn Júdas átwɔ́ nɛ bhɔ bárɔ́k téé bákɛ́m Yesu bábáyti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index