Search form

Mátio 26:51

51Bákɛ́m nɔ́kɔ́ Yesu, mmu amɔt anɛ áchí nɛ yi, agwɔp akparɛnja ywi akpɔ́t atú nsɛm Mǔngo bachiǎkap Mandɛm chwát agʉɛp amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index