Search form

Mátio 26:52

52Yesu aghati mmu ywi wu bɛ, “Kɛmɛ́ akparɛnja ywɛ amɛm kɛ́nkwɔ́p. Mmu anɛ ánù nɛnu nɛ akparɛnja, ǎgu nɛwú akparɛnja.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index