Search form

Mátio 26:53

53Ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ́ mɛ̌kwáy mɛnɨkmʉɛt nta Ɛtaya antó mɛ tɛ́mté bɔángɛl mánja máncha nka byo nɛ ɛpay, mántwɔ́ mánu ntá ya?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index