Search form

Mátio 26:55

55Yesu abhɛ́p yɛ bɛyǎ bǒbhɔ bɛ, “Bǎtwɔ bɛkɛm mɛ nɛ bɔakparɛnja nɛ nkɨ́k mbɔ bɛ nchí ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ? Yɛ̌ntɨkɨ ɛwak, nchí chɔkɔ ɛkɛrákap Mandɛm, ntɔŋ nɔkɔ bho mɛnyɨŋ ɛ̌ti Mandɛm, bǎrɔ nyaka kɛkɛ́m mɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index