Search form

Mátio 26:56

56Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fàkari chi bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm básɨ́ŋɨ́ mɛ́mfú tɛtɛp.” Afɔ̌ kɛ̌ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́ yi bábʉɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index