Search form

Mátio 26:57

Básɔ́t Yesu barɔk ndǔ ɛchɛmɛ bataŋá manyé

57Bo abhɛn bákɛ́mɛ́ Yesu, básɔ́t yi barɔk ndǔ ɛkɛt Káyfas, Mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Batɔŋ-ɛbhé Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk báchɛ́mɛ́ nyaka arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index