Search form

Mátio 26:6

Ngɔrɛ́ amɔt atɛmti bawɛrɛ́riɛp anti Yesu amɛm ɛtɔk Bɛ́tani

(Mk 14.3-9; Jn 12.1-8)

6Mpok Yesu áchí ɛtɔk Bɛ́tani, abhak amɛm ɛkɛt Símun. Símun wu anáŋ ame nyaka ɛbhaŋákwa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index