Search form

Mátio 26:60

60Kɛ bákɛ bhɔŋ yɛ̌ mbi. Bɛyǎ bho báfú báré sénse amʉɛt Yesu, kɛ yɛ̌ mmú kɛrɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kway bɛkʉ bɛ mángwáy yi. Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, bo bati apay báfú báté bɛsí bataŋá manyé,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index