Search form

Mátio 26:63

63Yɛ̌ nɔ́, Yesu achɔkɔ kpák, akɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ. Mǔngo bachiǎkap Mandɛm arɛm bɛ, “Ndǔ nnyɛ́n Mandɛm anɛ achi nɛpɛ́m mpoknkɛm, ghatí bhɛsɛ́ tɛtɛp mbák wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index