Search form

Mátio 26:64

64Yesu akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ ɔ́rɛ́mɛ́. Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ́ mpok átwɔ̀ anɛ bǎghɔ chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, chɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ, ɛbhe awɔ́nɛm Mandɛm bɛtaŋ mɛnkɛm. Chɔŋ mǎngɔ ndǔ Mmu anɛ áfú amfay átwɔ̀ amɛm nɛbháŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index