Search form

Mátio 26:65

65Mǔngo bachiǎkap Mandɛm ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, akɛ́m nkú yi adak ndu bɛtɔŋ bɛběntɨ bhi. Akók bɛ́, “Akʉ tɛ anáŋá! Ǎyɛnti mmʉɛt nɛ Mandɛm! Sɛ́pɛ́t sɛ́yàŋ batísiɛ́ mántwɔ́ mándɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ndaká yí? Bě mankɛm bǎghok ndǔ yí áyɛ̀nti mmʉɛt nɛ Mandɛm!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index