Search form

Mátio 26:68

68Bákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, mándɛm nɔkɔ bɛ, “Ndɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, ghati bhɛsɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ wɔ ɔ́rɨ́ŋɨ́. Ghatí bhɛsɛ! Agha ádɛ́bhɛ́ nɔ́ wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index